پنجشنبه 8 خرداد 1399
فرم های مورد نیاز
1 - درخواست دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری

رساله رساله بیشتر..

ارسال: 1395/9/14 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
2 - فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجویان گرامی لازم است پس از نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم ... دانشجویان گرامی لازم است پس از نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما انتخاب نمایند. موضوع پایان‌نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی پردیس قطعیت می‌یابد. در ذیل مراحل انتخاب موضوع پایان‌نامه ارائه ‌می‌گردد:
1- پس از دریافت (دانلود) این فرم، آنرا کامل (به جز بندهای 14، 15 و 16) و سپس چاپ (پرینت) ‌نمایید. ( توجه شود که فرمهای پرشده به صورت دستنویس و یا ناقص، مورد قبول نمیباشد).
2- در ادامه امضای استاد یا اساتید محترم راهنما و همچنین استاد یا اساتید محترم مشاور را اخذ نمایید.
4- در نهایت فرم مربوطه را به مدیر محترم گروه جهت ارائه و بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی گروه تحویل دهید.

بیشتر..

ارسال: 1395/8/12 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
3 - فرم های دفاع از موضوع رساله دکتری

دانشجویان محترم پس از تکمیل دقیق فرم ها از هر کدام 2 نسخه پیرینت گ ... دانشجویان محترم پس از تکمیل دقیق فرم ها از هر کدام 2 نسخه پیرینت گرفته و به آموزش پردیس تحویل گردد نام داوران ، استاد رانما مشاور و نماینده تحصیلات تکمیلی در  کادر های مشخص شده مو جود در فرم درج گردد.
بیشتر..

ارسال: 1395/6/31 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
4 - مراحل فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلی مراحل فارغ التحصیلی بیشتر..

ارسال: 1394/7/27 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
5 - فرم مرخصی تحصیلی

فرم مرخصی تحصیلی فرم مرخصی تحصیلی بیشتر..

ارسال: 1394/7/13 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
6 - درخواست نمره سمینار

دانشجوی محترم می بایست زمان ارائه سمینار فرم زا به همراه داشته و ب ... دانشجوی محترم می بایست زمان ارائه سمینار فرم زا به همراه داشته و به استاد محترم مربوطه جهت در نمره تحویل نماید .لازم به ذکر است استاد میبایسد در سیستم جامع گلستان نیز نمره را درج نماید
بیشتر..

ارسال: 1394/7/13 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
7 - فرم تسویه حساب

فرم تسویه حساب فرم تسویه حساب بیشتر..

ارسال: 1394/5/27 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
8 - فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: 1-دریافت فرم درخواست دفاع ...

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:

1-دریافت فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

2-تکمیل و تایید آن توسط افراد مندرج در فرم، سپس تحویل فرم - حداقل سه هفته قبل از تاریخ پیشنهادی برای دفاع - به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

3-پس از تایید امکان دفاع در تاریخ پیشنهادی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، دفاع با حضور داوران در تاریخ تایید شده، برگزار خواهدگردید.

4-در پایان جلسه، موارد و نقطه نظرات داوران جهت تصحیحات و نیز مدت زمان انجام تصحیحات از سوی نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه به دانشجو اعلام می گردد.

5-دانشجو حداکثر تا 2 ماه پس از دفاع، تصحیحات احتمالی اعلام شده از سوی داوران را انجام خواهدداد.

6- اخذ تایید داوران جلسه دفاع برای تصحیحات انجام شده مطابق با فرم اظهار نظر داوران جلسه دفاع 

7-تحویل "نسخه اصلاح شده پایان نامه"، "یک نسخه CD از پایان نامه نهائی با فرمتWORD  و PDF  و اظهار نظر داوران جلسه دفاع" به نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه

8-چنانکه دانشجو در انجام اصلاحات پایان نامه تاخیر نماید، به ازاء هر ماه تاخیر 1 نمره از نمره پایان نامه وی کسر خواهد گردید و حداکثر تا 5 ماه تاخیر، نمره مردودی برای پایان نامه وی منظور خواهدشد.

9-ثبت نتیجه دفاع از پایان نامه در سیستم آموزشی گلستان توسط استاد راهنمای اول - پس از اطمینان از صحت اصلاحات انجام شده-

بیشتر..

ارسال: 1394/4/10 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
9 - اظهار نظر داوران جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

اظهار نظر داوران جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری اظهار نظر داوران جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری بیشتر..

ارسال: 1394/3/17 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
10 - فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری
بیشتر..

ارسال: 1394/3/17 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
11 - فرم ارائه سمینار

فرم ارائه سمینار فرم ارائه سمینار بیشتر..

ارسال: 1393/11/27 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
12 - فرم تصويب موضوع سمينار دوره كارشناسي ارشد


بیشتر..

ارسال: 1393/9/26 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
13 - فرم انتخاب دروس آزمون جامع

دانشجویان محترم دکتری پردیس دانشگاه لازم است با هماهنگی استاد راهن ... دانشجویان محترم دکتری پردیس دانشگاه لازم است با هماهنگی استاد راهنما و مدیر گروه، دروس مورد نظر را برای آزمون جامع از بین دروس منتخب گروه تخصصی انتخاب نمایند. توجه شود که فرم‌ مربوطه حتما در یک برگه و به صورت دورو پرینت شود. فرم‌های پرشده به صورت دستنویس و یا ناقص، مورد قبول نمی‌باشد.
بیشتر..

ارسال: 1393/7/14 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
14 - فرم شرکت در آزمون جامع

دانشجویان محترم دکتری در این فرم آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون ج ... دانشجویان محترم دکتری در این فرم  آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون جامع به معاونت آموزشی پردیس اعلام مینمایند. بدیهی است تایید استاد راهنما و مدیر گروه نیز در آن لحاظ گردیده است. توجه شود که فرم‌ مربوطه حتما در یک برگه و به صورت دورو پرینت شود. فرم‌های پرشده به صورت دستنویس و یا ناقص، مورد قبول نمی‌باشد بیشتر..

ارسال: 1393/6/19 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
15 - فرم انتخاب استاد راهنمای مقطع دکتری

دانشجویان گرامی لازم است مراحل زیر را برای انتخاب استاد راهنما طی ... دانشجویان گرامی لازم است مراحل زیر را برای انتخاب استاد راهنما طی نمایند:
1- پس ار دریافت (دانلود) این فرم، آنرا کامل و سپس چاپ (پرینت) مینمایند. ( توجه شود که فرمهای پرشده به صورت دستنویس و یا ناقص، مورد قبول نمیباشد). 
2- پس از امضا نمودن فرم تکمیل شده با مراجعه به آموزش پردیس مهر و امضای کارشناس آموزشی را اخذ مینمایند.
3- در ادامه امضای استاد یا اساتید محترم راهنما را اخذ خواهند نمود.
4- در نهایت پس از تایید (امضای) مدیر محترم گروه و تایید نماینده دانشکده در پردیس، فرم تکمیل شده به آموزش پردیس تحویل داده میشود.
بیشتر..

ارسال: 1393/4/1 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
16 - فرم انتخاب استاد راهنمای کارشناسی ارشد

دانشجویان گرامی لازم است مراحل زیر را برای انتخاب استاد راهنما طی ... دانشجویان گرامی لازم است مراحل زیر را برای انتخاب استاد راهنما طی نمایند:
1- پس ار دریافت (دانلود) این فرم، آنرا کامل کرده و سپس چاپ (پرینت) مینمایند. ( توجه شود که فرمهای پرشده به صورت دستنویس و یا ناقص، مورد قبول نمیباشد). 
2- پس از امضا نمودن فرم تکمیل شده با مراجعه به آموزش پردیس مهر و امضای کارشناس آموزشی را اخذ مینمایند.
3- در ادامه امضای استاد یا اساتید محترم راهنما را اخذ خواهند نمود.
4- در نهایت پس از تایید (امضای) مدیر محترم گروه و تایید نماینده دانشکده در پردیس فرم تکمیل شده به آموزش پردیس تحویل داده میشود.
بیشتر..

ارسال: 1393/4/1 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
  
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ می باشد.
رفتن به بالای صفحه